ZABUDOWA

Zespół budynków tworzących spójną całość kompozycyjną i funkcjonalną. ZABUDOWA MIEJSKA – wszystkie budynki i obiekty charakterystyczne dla miast, np.: kamienice, sklepy, dworce, biurowce, szkoły, szpitale. ZABUDOWA WIEJSKA […]

ZABYTEK

Zabytkiem nazywamy każdy wytwór działalności człowieka, który stanowi świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia oraz posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną Obecnie obowiązuje następujący podział zabytków: zabytki […]

ZAMEK

Obiekt warowny budowany w dawnych czasach, który był siedzibą króla, księcia lub rycerza, chroniący swoich mieszkańców przed atakami intruzów. Była to solidna budowla o grubych murach, otoczona wałem drewniano – […]

ŻEREMIE

Mieszkanie bobra, zbudowane z gałęzi, liści i mułu. Można je zobaczyć na terenie podmokłym (np. w Górkach Wschodnich i Zachodnich w Gdańsku). Wejście do żeremi znajduje się pod wodą. Woda otacza cały domek bobrów, a jej […]

ZESPÓŁ URBANISTYCZNY

Zespół budynków tworzących jedną całość kompozycyjną z otaczającą je wolną przestrzenią (rynki, place, tereny zielone, aleje, ulice itp.). Zespół urbanistyczny może powstać w wyniku realizacji jednego projektu albo w wyniku […]

ZIELEŃ

Pojedyncze okazy lub zbiorowiska roślin, do których należą: kwiaty, drzewa, trawa, a także roślinność morska, np. glony.  

ZIELEŃ MIEJSKA URZĄDZONA

Występujące na terenie miasta naturalne i uformowane przez człowieka zespoły roślinności takie, jak: parki, ogródki działkowe, cmentarze czy pasy zieleni i zadrzewienia przyuliczne. Poza funkcjami rekreacyjnymi, estetycznymi i zdrowotnymi zieleń w mieście […]

ŻURAW PORTOWY

Żuraw jest to dźwig w porcie, używany do załadowywania i rozładowywania statków. W stoczni używany podczas remontu i budowy statków lub platform. Żuraw może poruszać się po szynach albo pływa na pontonach. Żurawie stoczniowe […]