Tag: rzeźba terenu

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Planowanie przestrzenne to jednocześnie: – ochrona tego, co jest wartościowe na danym obszarze (np. przyroda, zabytki), – nadawanie poszczególnym obszarom określonych funkcji, – rozmieszczenie, czyli rozplanowanie elementów zagospodarowania przestrzeni […]

RZEŹBA TERENU

Ukształtowanie terenu – kształt powierzchni ziemi, który został „wyrzeźbiony” przez wiatr, wodę, trzęsienia ziemi lub ewentualnie działalność człowieka ; Formami rzeźby terenu są m.in. góry, wyżyny, niziny, oraz doliny

PRADOLINA

Dolina, która powstała w okresie zlodowacenia podczas erozyjnej działalności wód lodowcowych lub dawna dolina rzeki.  

POKRYCIE TERENU

Różnorodne elementy trwale związane z powierzchnią Ziemi, decydujących o krajobrazie danego obszaru np. rzeki, jeziora, lasy, łąki, zabudowa.  

NIZINA

Rozległy, na ogół płaski (choć może być lekko pofałdowany) obszar o wysokości poniżej 300 m nad poziomem morza. W Polsce, ze względu na niezbyt urozmaiconą rzeźbę terenu, do nizin zalicza się obszary […]

KRAJOBRAZ NATURALNY

KRAJOBRAZ NATURALNY/NIEZURBANIZOWANY -inaczej ŚRODOWISKO NATURALNY – krajobraz, w którym obecność i działalność człowieka jest prawie niezauważalna, nie ma w nim zabudowy, ani innych elementów zagospodarowania terenu (charakterystycznych dla krajobrazów przekształconych – […]

GÓRY

Rodzaj rzeźby terenu o wysokich formach. Góry powstały na skutek działań lądolodów i wietrzenia oraz innych procesów górotwórczych. Góry to miejsca wysokości względnej powyżej 700 m nad poziomem morza. W Polsce do gór […]

DOLINA RZECZNA

Teren ukształtowany przez rzekę, o wklęsłym i wydłużonym kształcie oraz wyraźnie wykształconym dnie. Dolina zazwyczaj otoczona jest wzgórzami.    

DEPRESJA

Obszar lądu leżący poniżej poziomu morza. W Polsce występuje na Pomorzu, na Żuławach Wiślanych.