Tag: planowanie przestrzenne

URBANISTYKA

Dziedzina sztuka i nauki dotycząca planowania i budowy miast, osiedli oraz różnego rodzaju zespołów budowli. To także planowanie zagospodarowywania terenów zgodnie z ich przewidywanym przeznaczeniem, np. na funkcje przemysłowe, mieszkalne, rekreacyjne lub […]

TRANSPORT

Działalność, której celem jest przemieszczanie ludzi oraz ładunków przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. TRANSPORT POWIETRZNY (lotniczy) przemieszczanie ludzi i towarów drogami powietrznymi, za pomocą samolotów; TRANSPORT LĄDOWY przemieszczanie ludzi […]

RURALISTYKA

Zasady planowania przestrzennego wsi i obszarów rolnych, a także nauka o powstawaniu i rozwoju wiejskich form osadniczych. Ruralistyka to również projektowanie i kształtowanie krajobrazu otwartego.  

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Projekt zagospodarowania DZIAŁKI lub terenu sporządzany jest na aktualnej mapie do celów projektowych, która dostępna jest w urzędzie i określa: – granice działki i jej położenie w stosunku do najbliższego otoczenia, – obrys […]

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W skrócie MPZP – plan określający przeznaczenie, czyli funkcję, jaką będą pełniły poszczególne tereny: np. mieszkaniową, przemysłową czy komunikacyjną oraz  sposób ich użytkowania, w tym zasady budowania. MPZP tworzy […]

CHATA

Dawny wiejski budynek mieszkalny. Chałupa budowana była z drewna, kryta strzechą lub gontem. Składała się najczęściej z trzech izb: środkowej sieni, izby czarnej, gdzie toczyło się codzienne […]