Tag: ochrona przyrody

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Planowanie przestrzenne to jednocześnie: – ochrona tego, co jest wartościowe na danym obszarze (np. przyroda, zabytki), – nadawanie poszczególnym obszarom określonych funkcji, – rozmieszczenie, czyli rozplanowanie elementów zagospodarowania przestrzeni […]

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA

Specjalnie przygotowana trasa dla pieszych, przebiegająca przez obszary, które wyróżniają się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. To jedna z podstawowych, aktywnych form edukacji środowiskowej

OCHRONA PRZYRODY/KRAJOBRAZU

Całokształt wiedzy i działań, a także ruch społeczny mający na celu zachowanie, właściwe wykorzystanie i odnawianie zasobów przyrody i jej składników. Jej celem jest m.in. zachowanie różnorodności biologicznej, zapewnienie ciągłości istnienia […]

ŁAD PRZESTRZENNY

Sposób harmonijnego (takiego gdzie wszystkie elementy współgrają ze sobą) kształtowania przestrzeni, który uwzględnia dzisiejsze i przyszłe potrzeby: społeczne – czyli to czego potrzebują ludzie zamieszkujący daną przestrzeń gospodarcze – […]

KORYTARZ EKOLOGICZNY

Pas roślinności, w którym żyją, chronią się i przemieszczają zwierzęta. Korytarzami ekologicznymi są najczęściej doliny rzek, lasy, łąki. Zagrożeniem dla tych obszarów jest działalność człowieka, który np. przecinając korytarz drogą, linią […]

EKOSYSTEM

Całość, jaką tworzy zespół współzależnych od siebie organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz przestrzeń, w której organizmy te żyją i wchodzą we wzajemne związki

BIORÓŻNORODNOŚĆ

BIO to inaczej życie, a RÓŻNORODNOŚĆ oznacza, że na tym samym obszarze występują różne organizmy żywe: roślinne i zwierzęce. Wybierają one ten sam obszar, np. ze względu na panujący klimat, podłoże lub obecność […]