ARCHITEKT

Osoba, która projektuje budynki – domy, szkoły, biurowce, kościoły itp. – wymyśla jak mają wyglądać, a później przygotowuje rysunki dla tych, którzy będą je budować. Patrz także: PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTURA

Architektura to sztuka kształtowania przestrzeni, tak aby była ona funkcjonalna (odpowiadająca na potrzeby różnych jej użytkowników), bezpieczna oraz estetyczna (piękna). Różne określenia architektury związane są z: czasem, w którym budynki powstały i możemy […]

BUDOWA

Miejsce gdzie powstaje nowy budynek lub budowla (np. droga, most), inaczej plac budowy. Na budowie pracują robotnicy, znajdują się tam dźwigi oraz inne maszyny budowlane. Patrz też: BUDOWNICZY

BUDOWLA

Każdy budynek jest obiektem budowlanym, ale nie każdy obiekt budowlany jest budynkiem. Obiekt budowlany to m.in.: most, stadion, oczyszczalnia ścieków, tunel, maszt, budowla ziemna, budowla hydrotechniczna, elektrownia wiatrowa, […]

BUDOWNICTWO

Wznoszenie obiektów budowlanych na podstawie projektów wykonanych przez architekta współpracującego ze specjalistami z różnych branż. W zależności od rodzaju budowli rozróżniamy budownictwo mieszkaniowe, użyteczności publicznej, przemysłowe.  

BUDYNEK

Obiekt budowlany, jakich z pewnością niemało w Twojej okolicy: dom, w którym mieszkasz, szkoła, do której chodzisz, sklepy czy kino. Architekci starają się, aby przestrzeń wokół budynki oraz budynek tworzyły spójna całość. W budynku możemy […]

BUDYNEK PRZEMYSŁOWY

Obiekt budowlany, w którym wytwarzane są różne produkty. Znajdują się w nim pomieszczenia produkcyjne wraz z niezbędnym zapleczem dla administracji i pracowników.

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Budynek, którego funkcja jest dostosowana do potrzeb użytkowników, związany z pracą, rekreacją, oświatą, administracją, handlem, turystyką, kulturą, kultem, itp. Przykłady budynków użyteczności publicznej to: RATUSZ – siedziba władz […]

CHATA

Dawny wiejski budynek mieszkalny. Chałupa budowana była z drewna, kryta strzechą lub gontem. Składała się najczęściej z trzech izb: środkowej sieni, izby czarnej, gdzie toczyło się codzienne […]

CHODNIK

CHODNIK to taki pas z boku drogi, po którym możemy chodzić pieszo. Dzięki niemu możemy poruszać się wygodnie i bezpiecznie

DACH

Jedna z zewnętrznych przegród budynku, osłaniająca jego wnętrze przed deszczem, śniegiem, słońcem, wiatrem. Podstawowe i najczęściej spotykane rodzaje dachów to płaski i wielospadowy.

DESIGN

Inaczej WZORNICTWO – projektowanie przedmiotów użytkowych, czyli wszystkich rzeczy codziennego użytku, np. mebli, sztućców, samochodów, butów. Osoba, która zajmuje się designem to designer lub projektant; Słowo design może […]

DETAL ARCHITEKTONICZNY

Niewielki element, szczegół będący częścią większej, całości, np. charakterystyczne zdobienie wokół otworu okiennego, zwieńczenie wieży, element elewacji. Często jest jednym z wyznaczników stylu, w jakim został wzniesiony budynek.

DOM

Potoczna nazwa budynku mieszkalnego, w którym co najmniej połowa pomieszczeń służy celom mieszkalnym. DOM JEDNORODZINNY przeznaczony dla jednej rodziny: może być wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej DOM WIELORODZINNY […]

DRAPACZ CHMUR/WIEŻOWIEC

Wieżowiec, inaczej DRAPACZ CHMUR jest rodzajem wieży. To bardzo wysoki, wielokondygnacyjny budynek, który może być wykorzystywany do celów mieszkaniowych, hotelowych lub biurowych. WIEŻA to część budynku lub osobna budowla, […]

DROGA

=Wydzielony pas terenu, po którym poruszają się samochody, ciężarówki, motocykle, rowery, a także piesi. Występują różne rodzaje dróg, w zależności od tego: kto ma się po nich poruszać: chodnik dla pieszych, droga […]

DWÓR

Przykład dawnego domu wiejskiego zamieszkiwanego przez bogatą część społeczeństwa – szlachtę. Dwór był zazwyczaj parterowy z gankiem akcentującym główne wejście, przykryty dużym, spadzistym dachem  

DZIAŁKA

Wydzielona cześć przestrzeni (gruntu , ziemi), należąca do konkretnego właściciela, z dostępem do drogi oraz elementów INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, czyli sieci energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji.

ELEKTROWNIA WIATROWA

Wiejące wiatry mają w sobie dużą siłę, którą człowiek wykorzystuje do produkcji energii elektrycznej. Służą temu elektrownie wiatrowe, czyli zespoły urządzeń wykorzystujące turbiny wiatrowe. Elektrownie wiatrowe buduje […]

ELEWACJA

Zewnętrzna ściana budynku. Elewacje określa się według stron świata lub otoczenia, np. północna, frontowa, boczna, ogrodowa. W projekcie architektonicznym rysunki elewacji potrzebne są do przedstawienia wielkości budynku, jak również […]

ERGONOMIA

Ergonomia to nauka, która zajmuje się dostosowaniem rozmiarów i kształtów przedmiotów, sprzętów (np. mebli), maszyn i otaczającej nas przestrzeni do wymiarów i możliwości ruchowych człowieka – tak aby były one wygodne i funkcjonalne w użyciu. […]

FALOCHRON

Konstrukcja hydrotechniczna służąca do ochrony przed szkodliwym działaniem fal. Powoduje rozbicie fal osłabiając ich szkodliwe działanie na brzeg morski czy nabrzeże. Często osłania wejście do portu. Falochron może być w postaci […]

FORMA

W architekturze i sztuce forma decyduje o kształcie, czyli układzie wszystkich elementów tworzących dzieło lub budynek. Podstawowymi cechami formy są ciężar, wielkość oraz kierunek. Forma budynku wynika zazwyczaj z funkcji, jaką […]

FRONT WODNY

Tereny zurbanizowane,  zlokalizowane nad zbiornikami wodnymi takimi, jak jezioro, rzeka, morze, kanał. Często terminem tym określa się obszary znajdujące się pomiędzy strukturami miejskimi a portowymi, którym nadaje się […]

FUNKCJA

Funkcja to odpowiedź na pytanie: czemu ma służyć dany przedmiot, budynek, obszar lub przestrzeń. Budynki mogą mieć funkcję: – mieszkaniową, np. domy jedno- i wielorodzinne, – usługową, np. sklepy, szpitale, szkoły, […]

GANEK

Element budynku (najczęściej starego lub stylizowanego), znajdujący się przed wejściem. Ma formę przybudówki, często z zewnętrznymi schodami, nakryty jest daszkiem podpartym słupami lub ścianami z oknami. Na stropie ganku czasami […]

Gotyk

GOTYK Okres w architekturze i sztuce, trwający w Polsce od XII do XV w. Gotyk przypadał na okres wielkiego rozkwitu miast, co znalazło wyraz w budowie potężnych katedr, przyczyniło się to tego wynalezienie w XII […]

IDEA

Pogląd, postawa, wzorzec powstały z ważnej myśli, rodzącej się w głowie człowieka, inspirującej do tworzenia Czasami myśl przewodnia jednego człowieka staje się poglądem wielu ludzi wyznaczając cel i kierunek […]

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zespół podstawowych budowli i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania budynków, miast czy całych regionów, np. drogi, rury i przewody, którymi płynie woda, gaz, prąd, itp W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ze ścieków domowych lub przemysłowych […]

INWESTOR

Osoba lub instytucja, która podejmuje się tworzenia i finansowania budowy budynków i budowli. Możesz być nim i Ty.    

KOLOR

KOLOR to sztuczne naśladownictwo BARW naturalnych; to odbite światło, które postrzegamy poprzez zmysły.  

KOMPOZYCJA

Zestawienie kolorów, kształtów, proporcji i faktur elementów w taki sposób, aby tworzyły harmonijną całość Podstawą kompozycji jest prosty schemat porządkujący wszystkie jej elementy, np. osiowość, rytm, symetria, zasada […]

KOMPOZYCJA ARCHITEKTONICZNA

  Sposób powiązania elementów budynku (linii, płaszczyzn, brył, podziałów na elewacji, detali i akcentów plastycznych) w jedną całość zgodnie z zamierzeniem projektant. Płaszczyzna to elewacja, a ciągi otworów okiennych tworzą linie. […]

KOMPOZYCJA URBANISTYCZNA

Sposób powiązania elementów zabudowy i zagospodarowania przestrzeni w jedną całość, zgodnie z zamierzeniem projektanta. Elementy kompozycji urbanistycznej to budynki, ulice, przestrzenie publiczne, tereny zielone. W kompozycji urbanistycznej wykorzystuje się ogólne […]

KOMUNIKACJA

Działania i środki, a także specjalnie zagospodarowana przestrzeń, służącemu temu, abyśmy mogli łatwo i szybko przemieszczać się. Komunikację tworzą drogi, znaki, pojazdy. Jest bardzo istotnym elementem budującym miasto […]

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Elementy budowlane lub ich zespoły tworzące podstawę budowli, zapewniające jej powiązanie z gruntem, nadające sztywność i wytrzymałość oraz stanowiące podporę pozostałych części obiektu. Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku to: […]

KONSTRUKCJA SZACHULCOWA

Rodzaj konstrukcji szkieletowej, wykonanej z drewna. Przestrzeń pomiędzy elementami szkieletu wypełniona jest materiałem niekonstrukcyjnym – mieszaniną słomy i gliny lub cegłą.

KRAJOBRAZ

Ogólny wygląd powierzchni Ziemi, uwzględniający jej ukształtowanie oraz pokrycie terenu. Jest wiele typów krajobrazu. Najbardziej ogólny podział uwzględnia: krajobrazy NATURALNE (częściowo zmienione działalnością człowieka) i ANTROPOGENICZNE (kulturowe, […]

KRAJOBRAZ KULTUROWY

KRAJOBRAZ KULTUROWY/PRZEOBRAŻONY/ZURBANIZOWANY – inaczej ŚRODOWISKO SZTUCZNE (ANTROPOGENICZNE) – krajobraz w dużym stopniu przekształcony przez człowieka, np. tereny miejskie, przemysłowe.

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

Zmienianie otaczającego nas świata i nadawanie mu nowego kształtu; poprzez dostosowanie go do potrzeb użytkowych człowieka. Wpływ (pośredni i bezpośredni) na to, jak wygląda przestrzeń wokół nas ma każdy, również i Ty! ANTROPOPRESJA […]

KWARTAŁ

Zespół zabudowy wielorodzinnej lub usługowej, ograniczony ulicami, najczęściej z czterech stron, gdzie przenikają się różne typy przestrzeni, głównie publiczna i półpubliczna.

LATARNIA MORSKA

Budowla w kształcie wieży, umieszczona na brzegu, nadająca sygnały świetlne, pomagające marynarzom w dotarciu do portu. Współcześnie, do nawigacji statków używane są urządzenia satelitarne. Latarnie morskie wykorzystywane są jako punkty widokowe.  

LOTNISKO

Teren wraz z budynkami i budowlami przystosowany do obsługi przylotów i wylotów samolotów  

ŁAD PRZESTRZENNY

Sposób harmonijnego (takiego gdzie wszystkie elementy współgrają ze sobą) kształtowania przestrzeni, który uwzględnia dzisiejsze i przyszłe potrzeby: społeczne – czyli to czego potrzebują ludzie zamieszkujący daną przestrzeń gospodarcze – […]

MAŁA ARCHITEKTURA

To nie miniaturowe miasto z domkami dla krasnoludków :). Mała architektura to niewielkie obiekty budowlane ,wznoszone w ramach zagospodarowania terenu, np. ławki, fontanny, kwietniki, latarnie, itd  

MAPA

Rysunek Ziemi lub jej określonej części, wykonany w dużym pomniejszeniu i przy zastosowaniu umownych znaków i kolorów. Mapa pomaga w lepszej orientacji w danej przestrzeni, często pomaga dotrzeć do celu w nieznanym […]

MATERIAŁY BUDOWLANE

Tworzywa lub gotowe produkty, dzięki którym powstają domy oraz inne obiekty i budowle. To, z jakiego materiału zbudowany jest budynek wpływa nie tylko na jego wygląd, ale również na to jak go odbieramy  wszystkimi zmysłami – […]

MIASTO

Obszar, na którym znajduje się dużo zabudowy mieszkaniowej, obiekty i urządzenia usługowe, rekreacyjne i kulturalne. Miasto to również skupisko ludności, zajmującej się wytwarzaniem produktów i usługami. Znajdziemy tu komunikację oraz elementy infrastruktury technicznej. […]

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W skrócie MPZP – plan określający przeznaczenie, czyli funkcję, jaką będą pełniły poszczególne tereny: np. mieszkaniową, przemysłową czy komunikacyjną oraz  sposób ich użytkowania, w tym zasady budowania. MPZP tworzy […]

MOLO

Długi, zazwyczaj drewniany pomost wychodzący w głąb zbiornika wodnego,; często ulubione miejsce spacerów. Czasami cumują przy nim niewielkie jednostki pływające.  

MOST

Obiekt budowlany, po którym biegnie droga nad rzeką, cieśniną lub jeziorem. Przeznaczony do ruchu określonych pojazdów: samochodów (most drogowy), kolei (most kolejowy). WIADUKT – most nad inną trasą komunikacyjną (drogą, […]

OKNO

Okno to element budynku, który zamyka otwór w ścianie lub dachu. Okna są przeszklone, służą doświetleniu i przewietrzaniu pomieszczeń.  

OSIEDLE

Część miasta lub osady, spełniająca głównie funkcję mieszkalną. Osiedle tworzą usytuowane przy ulicach domy jednorodzinne oraz wielorodzinne. Pomiędzy nimi znajdują się przestrzenie publiczne i półpubliczne, np. place zabaw […]

PAŁAC

Reprezentacyjny budynek mieszkalny, który nie pełnił funkcji obronnych. W pałacach mieszkali zazwyczaj królowie i możnowładcy; w sąsiedztwie pałacu urządzano rozległe ogrody  

PANORAMA

Rozległy widok na wieloplanową przestrzeń. PUNKT WIDOKOWY – wyznaczone miejsce, często na wzniesieniu lub specjalnie zaprojektowana budowla, z których roztacza się widok na określone fragmenty miasta lub innego typu krajobrazy. […]

PERSPEKTYWA

Sposób przedstawienia obiektów trójwymiarowych na rysunku. Dzięki zastosowaniu perspektywy mamy wrażenie głębi i zróżnicowania odległości. Perspektywa to również widok otwierający się na coś.  

PIERZEJA

Ciąg elewacji budynków ustawionych w ciasnym szeregu, w jednej linii, zamykających jedną stronę ulicy lub placu. Często pierzeje nazywamy zgodnie z kierunkami stron świata, po których się znajdują, np. ciąg budynków […]

PLAC

Wolna, niezabudowana przestrzeń miejska o charakterze publicznym, otoczona zabudową, ulicami, zielenią. Po placu zazwyczaj nie odbywa się ruch pojazdów. Znajdują się tam elementy małej architektury: pomniki, fontanny, ławki, […]

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Planowanie przestrzenne to jednocześnie: – ochrona tego, co jest wartościowe na danym obszarze (np. przyroda, zabytki), – nadawanie poszczególnym obszarom określonych funkcji, – rozmieszczenie, czyli rozplanowanie elementów zagospodarowania przestrzeni […]

PODCIEŃ

Otwarta przestrzeń w przyziemiu (parterze) budynku, ograniczona słupami biegnącymi wzdłuż elewacji budynku. W zabudowie miejskiej podcień jest często poszerzeniem chodnika.  

POKRYCIE TERENU

Różnorodne elementy trwale związane z powierzchnią Ziemi, decydujących o krajobrazie danego obszaru np. rzeki, jeziora, lasy, łąki, zabudowa.  

POLIGON WOJSKOWY

To wydzielony obszar zróżnicowanego terenu przeznaczony do przeprowadzania ćwiczeń oraz szkoleń wojskowych. Zwykle częściowo zalesiony, czasem obejmujący zbiorniki wodne. W zależności od lokalizacji oraz możliwości na terenie poligonu zadania ogniowe wykonują wojska […]

PORT

Obszar wodny (akwatorium) wraz z przyległym do niego lądem (terytorium) służący do obsługi jednostek pływających. Ze względu na funkcję oraz lokalizację wyróżniamy porty: *handlowe, rybackie, jachtowe, wojenne *morskie, rzeczne, śródlądowe. PORT […]

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Decyzja administracyjna wydawana w odpowiednim urzędzie, na podstawie przepisów prawa oraz  złożonego do urzędu projektu architektonicznego i budowlanego, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych

PRAWO BUDOWLANE

Zbiór przepisów dotyczących projektowania i budowania. Projekt nowego lub przebudowywanego budynku musi być zgodny z prawem budowlanym, aby budynek otrzymał POZWOLENIE NA BUDOWĘ. Dzięki temu wiemy, że budynek się […]

PROJEKT

W zależności od fazy projektu rozróżniamy: – projekt koncepcyjny, w którym przedstawiony jest ogólny pomysł budynku. Zawiera takie informacje, jak: lokalizację obiektu na działce, program funkcjonalny, zewnętrzny wygląd budynku; – […]

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Projekt zagospodarowania DZIAŁKI lub terenu sporządzany jest na aktualnej mapie do celów projektowych, która dostępna jest w urzędzie i określa: – granice działki i jej położenie w stosunku do najbliższego otoczenia, – obrys […]

PROJEKTOWANIE

Podczas PROJEKTOWANIA, czyli procesu powstawania projektu, architekt współpracuje z innymi specjalistami, np. konstruktorem, projektantem instalacji wodno-kanalizacyjnej czy elektrycznej.

PROPORCJE

Określony stosunek wielkości poszczególnych elementów do całości dzieła oraz relacje pomiędzy nimi zachodzące. Właściwe proporcje tworzą wrażenie ładu i harmonii. Szczególny przypadek to ZŁOTY PODZIAŁ, czyli taki podział odcinka […]

PRZESTRZEŃ

PRZESTRZEŃ jako pojęcie wieloznaczne, dotyczy różnych dziedzin i najczęściej rozumiane jest jako wszystko to, co nas otacza. W przestrzeni wokół nas znajdziemy elementy kształtowane przez naturę oraz kształtowane przez człowieka. Każdy […]

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Wszelkie miejsca w mieście i innych obszarach zurbanizowanych, dostępne dla wszystkich: np. ulice, place, skwery, parki. Przestrzeń publiczna powinna być bezpieczna, funkcjonalna, dostosowana do potrzeb tych, którzy z nich korzystają, oraz estetyczna […]

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY

Równowaga to stan, w którym wskazówka wagi nie wychyla się w żadną stronę. Oznacza to, że powinniśmy tak gospodarować zasobami Ziemi, aby zaspokajając swoje potrzeby równocześnie pozostawić ją następnym pokoleniom w stanie pozwalającym na jej […]

RURALISTYKA

Zasady planowania przestrzennego wsi i obszarów rolnych, a także nauka o powstawaniu i rozwoju wiejskich form osadniczych. Ruralistyka to również projektowanie i kształtowanie krajobrazu otwartego.  

ŚCIANA

Przegroda budowlana, zazwyczaj pionowa, wydzielająca pewną przestrzeń. Zazwyczaj w budynku występują różne ściany, w zależności od: – funkcji jaką spełniają – ściany nośne, działowe, osłonowe, – lokalizacji […]

SKALA

Stosunek liczbowy, które informuje nas o ile zmniejszone zostały wymiary na rysunku, projekcie czy mapie, w stosunku do rzeczywistych wymiarów przedstawianego obiektu lub terenu

Śluza

Budowla hydrotechniczna stawiana na rzekach i kanałach. Umożliwia łodziom i statkom pokonanie różnicy poziomów wody. Śluza to odcinek kanału oddzielony wrotami. Przeprawa przez śluzę polega na podnoszeniu i obniżaniu w niej poziomu wody […]

STADION

to budowla dużych rozmiarów, składająca się z boiska (czasem otoczonego bieżnią lub torem żużlowym), trybun (miejsca dla widzów) oraz wielu pomieszczeń towarzyszących takich, jak: szatnie, stanowiska dla komentatorów […]

STOCZNIA

Stocznia to zakład przemysłowy, w którym buduje się, remontuje, przebudowuje lub likwiduje statki wodne. Stocznia zwykle zlokalizowana jest w pobliżu portu. Urządzenia stoczniowe takie, jak dźwigi są charakterystycznym elementem krajobrazu.

STYLE ARCHITEKTONICZNE

Oglądając różne budynki można zauważyć, że niektóre różnią się znacznie między sobą, a inne są bardzo podobne. Zbiór cech, które je łączy nazywamy stylem. Style zmieniały się w czasie, dlatego […]

ŚWIATŁO

Rodzaj promieniowania, jakiego źródłem może być wszystko, co świeci na przykład słońce lub lampa. Światło otula rzeczy i nie pozwala im zgubić się w mroku.

TRANSPORT

Działalność, której celem jest przemieszczanie ludzi oraz ładunków przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. TRANSPORT POWIETRZNY (lotniczy) przemieszczanie ludzi i towarów drogami powietrznymi, za pomocą samolotów; TRANSPORT LĄDOWY przemieszczanie ludzi […]

TWIERDZA WISŁOUJŚCIE

Zabytkowa twierdza w Gdańsku – Nowym Porcie. Początkowo w XIV wieku była drewnianą wartownią. Później wiele razy została przebudowana i umocniona bastionami. Twierdza kontrolowała ruch okrętów i łodzi na rzece. […]

ULICA

Droga wytyczona na obszarze zurbanizowanym, w mieście, ale również na wsi, której zazwyczaj nadaje się urzędową nazwę. Wzdłuż niej często stoją budynki mieszkalne, użyteczności publicznej czy przemysłowe, sadzi się zieleń. Po […]

URBANISTA

Osoba, która zawodowo zajmuje się planowaniem przestrzeni obszarów zabudowanych, a także rozplanowaniem zabudowy.

URBANISTYKA

Dziedzina sztuka i nauki dotycząca planowania i budowy miast, osiedli oraz różnego rodzaju zespołów budowli. To także planowanie zagospodarowywania terenów zgodnie z ich przewidywanym przeznaczeniem, np. na funkcje przemysłowe, mieszkalne, rekreacyjne lub […]

WIEŚ

Zespół budynków mieszkalnych i gospodarczych, których mieszkańcy zajmują się uprawą roślin i chowem zwierząt lub związanych z nimi usługami turystycznymi – AGROTURYSTYKĄ. Wieś nie posiada praw miejskich.  

WIEŻA

WIEŻA to część budynku lub osobna budowla, której wysokość znacznie przekracza jej szerokość w najniższej części.

WNĘTRZE

Wydzielona przestrzeń, ograniczona przegrodami, służąca określonym potrzebom. WNĘTRZE ARCHITEKTONICZNE to przestrzeń znajdująca się wewnątrz budynku, np. pomieszczenie wydzielone  za pomocą przegród, np. ścian, sufitu oraz wyposażona w sprzęty ruchome (meble, obrazy, […]

WYKUSZ

Fragment pomieszczenia, który wystaje poza obrys budynku i jest nadwieszony na ścianie zewnętrznej. Zazwyczaj ma własne okno i daszek.

WYMIAR

Służy do określenia wielkości danego obiektu lub przedmiotu. Aby określić wymiary danej rzeczy posługujemy się trzema pojęciami: wysokością, długością i szerokością. Wymiary podajemy w milimetrach [mm], centymetrach [cm] […]

ZABUDOWA

Zespół budynków tworzących spójną całość kompozycyjną i funkcjonalną. ZABUDOWA MIEJSKA – wszystkie budynki i obiekty charakterystyczne dla miast, np.: kamienice, sklepy, dworce, biurowce, szkoły, szpitale. ZABUDOWA WIEJSKA […]

ZABYTEK

Zabytkiem nazywamy każdy wytwór działalności człowieka, który stanowi świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia oraz posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną Obecnie obowiązuje następujący podział zabytków: zabytki […]

ZAMEK

Obiekt warowny budowany w dawnych czasach, który był siedzibą króla, księcia lub rycerza, chroniący swoich mieszkańców przed atakami intruzów. Była to solidna budowla o grubych murach, otoczona wałem drewniano – […]

ZESPÓŁ URBANISTYCZNY

Zespół budynków tworzących jedną całość kompozycyjną z otaczającą je wolną przestrzenią (rynki, place, tereny zielone, aleje, ulice itp.). Zespół urbanistyczny może powstać w wyniku realizacji jednego projektu albo w wyniku […]

ZIELEŃ MIEJSKA URZĄDZONA

Występujące na terenie miasta naturalne i uformowane przez człowieka zespoły roślinności takie, jak: parki, ogródki działkowe, cmentarze czy pasy zieleni i zadrzewienia przyuliczne. Poza funkcjami rekreacyjnymi, estetycznymi i zdrowotnymi zieleń w mieście […]

ŻURAW PORTOWY

Żuraw jest to dźwig w porcie, używany do załadowywania i rozładowywania statków. W stoczni używany podczas remontu i budowy statków lub platform. Żuraw może poruszać się po szynach albo pływa na pontonach. Żurawie stoczniowe […]